ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

معرفی کتاب

ذهن سو‌ژه‌پرداز

قصه پرغصه وضعیت ترجمه و تألیف کتاب‌ در زمینه علم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در ایران که بگذریم، به رویت ناپذیر بودن…