ایرانی توانمند
Business is booming.

تقویت پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد دوگانه علت و معلولی و اثرگذاری

1

پیشنهاد: تقویت پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد دوگانه علت و معلولی و اثرگذاری

مقدمه
کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) نقشی حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا می کنند، نوآوری، اشتغال و رشد اقتصادی را به پیش می برند.
با این حال، SME ها نیز نسبت به اختلالات و بحران ها آسیب پذیرتر هستند، بنابراین پایداری یک عامل مهم برای بقا و موفقیت طولانی مدت آنها است.
دو منطق علت و معلولی متمایز، علت و معلولی و اثربخشی، به عنوان رویکردهای بالقوه برای تقویت پایداری SME مطرح شده اند.
در حالی که علت و معلولی بر برنامه ریزی، کنترل و اهداف از پیش تعیین شده تأکید می کند، اثربخشی از انعطاف پذیری، انطباق پذیری و خلاقیت در استفاده از منابع موجود برای دستیابی به اهداف حمایت می کند.
این پیشنهاد به بررسی تعامل علت و معلولی و اثربخشی در ایجاد پایداری SME و پیشنهاد یک رویکرد دوگانه می پردازد که نقاط قوت هر دو منطق را برای توانمندسازی SME ها در پیمایش موثر چالش ها و ظهور قوی تر ترکیب می کند.
اهداف تحقیق
اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از:
ارزیابی تأثیر یک رویکرد دوگانه بر پایداری، چابکی و انعطاف پذیری SME در برابر دشواری ها.
شناسایی عناصر و استراتژی های کلیدی که یک رویکرد دوگانه موفق را تشکیل می دهند.
کاوش در تعدیل کننده های بالقوه رابطه بین علت/اثربخشی و پایداری SME، مانند ویژگی های فردی، فرهنگ سازمانی و پویایی صنعت.
توسعه راهنمایی های عملی برای SME ها برای پیاده سازی یک رویکرد دوگانه و تقویت پایداری در عملیات آنها.
روش تحقیق
این تحقیق از یک رویکرد ترکیبی روش های کمی و کیفی استفاده خواهد کرد، ترکیب جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی. یک نظرسنجی کمی برای جمع آوری داده ها در مورد ویژگی های SME، سبک های تصمیم گیری، نتایج پایداری و عوامل خارجی انجام خواهد شد. داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق با صاحبان و مدیران SME جمع آوری خواهد شد تا بینش عمیق تری در مورد فرآیندهای تصمیم گیری، استراتژی های پایداری و تأثیر علت و معلولی و اثربخشی کسب شود.
تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل همبستگی و تحلیل موضوعی برای شناسایی الگوها، روابط و موضوعات کلیدی خواهد بود. علاوه بر این، مدل سازی معادلات ساختاری برای ارزیابی روابط علی بین علت، اثربخشی، پایداری و سایر متغیرهای مرتبط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خروجی های مورد انتظار
خروجی های مورد انتظار این تحقیق عبارتند از:
درک جامعی از تعامل بین علت و معلولی و اثربخشی در تقویت پایداری SME.
چارچوبی دقیق برای یک رویکرد دوگانه مبتنی بر علت و معلولی و اثربخشی، همراه با استراتژی های عملیاتی برای SME ها برای پیاده سازی.
راهنمایی های عملی برای SME ها برای ارزیابی سبک های تصمیم گیری فعلی خود و گذار به یک رویکرد دوگانه.
درک عمیق تر از نقش عوامل فردی، سازمانی و محیطی در تأثیرگذاری یک رویکرد دوگانه.
برنامه انتشار
یافته های تحقیق از طریق انواع کانال ها منتشر خواهد شد، از جمله:
مقالات علمی مروری برای کمک به دانش دانشگاهی در زمینه پایداری SME و تصمیم گیری.
خلاصه های اجرایی و مطالعات موردی برای ارائه بینش های عملی و توصیه ها به متخصصان و سیاستگذاران.
ارائه های کنفرانسی برای به اشتراک گذاشتن یافته های تحقیق با مخاطب وسیع تری و درگیر شدن در بحث با کارشناسان این حوزه.
کارگاه های آموزشی و برنامه های آموزشی برای SME ها برای تسهیل اجرای رویکرد دوگانه به پایداری.
———————-

“تصمیم گیری کارآفرینانه در دوران قرنطینه: مسیر انعطاف پذیری
“نقش علت شناسی و اثربخشی در بقای بحران های SME”
محققان تعامل علت شناسی و اثربخشی در تصمیم گیری کارآفرینانه در دوره های قرنطینه را بررسی می کنند. آنها همچنین تأثیر علت شناسی و اثربخشی بر انعطاف پذیری و چابکی SME در شرایط بحران را ارزیابی می کنند. در نهایت، آنها رویکرد دوگانه تصمیم گیری را که علت شناسی و اثربخشی را برای افزایش انعطاف پذیری SME ترکیب می کند، ارائه می دهند.
محققان رابطه بین علت شناسی و اثربخشی و انعطاف پذیری SME در طول بحران های اقتصادی را بررسی می کنند. آنها همچنین تعیین می کنند که آیا علت شناسی یا اثربخشی استراتژی موثرتری برای بقای SME در رکود اقتصادی است. در نهایت، آنها عوامل میانجی را که رابطه بین علت شناسی/اثربخشی و انعطاف پذیری SME را توضیح می دهند، شناسایی می کنند.
ارائه رویکرد دوگانه تصمیم گیری که علت شناسی و اثربخشی را برای افزایش انعطاف پذیری SME ترکیب می کند.
ارزیابی تأثیر علت شناسی و اثربخشی بر انعطاف پذیری و چابکی SME در شرایط بحران.
بررسی تعامل علت شناسی و اثربخشی در تصمیم گیری کارآفرینانه در دوره های قرنطینه.
بررسی رابطه بین علت شناسی و اثربخشی و انعطاف پذیری SME در طول بحران های اقتصادی.
تعیین اینکه آیا علت شناسی یا اثربخشی استراتژی موثرتری برای بقای SME در رکود اقتصادی است.
شناسایی عوامل میانجی که رابطه بین علت شناسی/اثربخشی و انعطاف پذیری SME را توضیح می دهند.
هدف تحقیقاتی مقالات به شرح زیر است:

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.