ایرانی توانمند
Business is booming.

تجارت الکترونیک چیست؟

0

تجارت الکترونیک چیست؟
پاسخ به تقاضا در لحظه
اوبرایزه شدن تجارت الکترونیک
یکی از نمونههای شناختهشده تجارت الکترونیک در دو دهه گذشته، آمازون بودهاست. اما در چند سال گذشته نسل نویی از شرکتها راه خود را به عرصهی تجارت الکترونیک باز کردهاند که پیشگام مدل کسب و کار تجارت الکترونیک خدمات بر مبنای تقاضا))۱ شده اند. این مدلها صنایع بسیاری را دستخوش تغییر قرار داده اند و میلیاردها دالر سرمایهگذاری جلب کرده اند.
شناخته شدهترین و البته بحث برانگیزترین شرکت که از این مدل استفاده میکند اوبر است. این شرکت که در سال ۲۰۰۹ تاسیس شده است و دفتر اصلی آن در سنفرنسیسکو قرار دارد به بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک سرتاسر جهان راه پیدا کردهاست.
۱- On-demand service model
طبق گزارش نیویورک تایمز دفتر مرکزی شرکت درآمد ۹.۲ میلیارد دالری را گزارش داده است که به نسبت درآمد ۸.۱ میلیارد دالری در سه ماهه دوم سال گذشته افزایش داشتهاست. رشد شرکت با ۱۴ درصد نسبت به رشد ۱۰۵ درصدی سال گذشته کم تر است. درآمد خالص شرکت ۳۹۴ میلیون دالر در مقایسه با زیان ۲.۶ میلیارد دالری سال گذشته به سمت مثبت رشد پیدا کردهاست و به نظر میرسد از
سرمایهگذاری شرکت در محلها و شرکتهای جدید حاصل میشود.
با وجود این که بیش از یک دهه طول کشید تا اوبر به سودآوری برسد ولی ارزش پیشنهادی رقابتی شرکت هم برای مشتریان و هم رانندهها بسیار جذاب بودهاست.
ارزش پیشنهادی شرکت برای مشتریان پیدا کردن بی دردسر ماشین در زودترین حالت ممکن است و برای راننده ها تنظیم ساعات کاری است.
اوبر یک نوآوری برهم زننده دیجیتال است که خدمات مربوط به تاکسی ها را دستخوش تغییر قرار داده است. عالوه بر اختالل در سرویس تاکسی ها اوبر برای دولتها هم با از بین بردن درآمد ناشی از
ارائه مجوز کار و مالیات یک تهدید به شمار می رود.
اوبر هم یک نمونه خوب برای اقتصاد خدماتی مبتنی بر تقاضا است و هم نمونه خوبی برای معضالت اجتماعی که این کسب وکارها می توانند ایجاد کنند.
راننده های اوبر کارمند شرکت نیستند بلکه مدل همکاری به صورت قرارداد مستقل است که اوبر رو از حقوق مربوط به حداقل دستمزد نیروی کار، بیمه سالمت و جبران خدمات مبرا می کند.
گرچه اوبر با امکان امتیاز دهی به راننده ها و مسافران سیستمی از کنترل کیفیت را ایجاد کردهاست ولی این سیستم تحت تاثیر بعضی تجارب و بایس ها نمی توانند به طور کال قابل اتکاء باشند.
در سال ۲۰۲۱ دادگاه عالی انگلستان گروهی از رانندگان اوبر که از شرکت شکایت کرده بودند را را
دارای حق قانونی برای گرفتن حداقل دستمزد و سایر مزایا دانست. در مارچ همان سال اوبر ۷۰۰۰۰ راننده خود را به عنوان کارکنان شرکت دستهبندی کرد که به موجب آن انگلستان اولین کشوری است که اوبر در آن موافقت کردهاست تا بعضی مزایا مانند زمان تعطیلی و بعضی اقسام مستمری را پرداخت کند.
اوبر همچنین به سوءاستفاده از اطالعات شخصی کاربران متهم شده است
منتقدان همچنین از اثرات بلندمدت شرکت های خدماتی مبتنی بر تقاضا به خاطر پتانسیل ایجاد جامعه پاره وقت، با پرداختی کم، کار موقت و به عبارتی اوبرایزه شدن کار نگران هستند.
مطالعهای توسط مرکز تحقیقات سیاست گذاری انرژی و زیستمحیطی MIT اعالم کرده است که
متوسط سود رانندههای اوبر پس از کسر هزینه های سوخت، بیمه، تعمیر و نگه داری ۳.۳۷ دالر برای هر
ساعت است.
اوبر در پاسخ به کاهش هزینه های حمل و نقل، به کارگیری نیروی انسانی و منابع مالی مازاد، افزایش تقاضا برای خدمات نقلیه و گسترش فرصت ها برای رانندگان تاکسی اشاره می کند.
و امروز …
 تجارت الکترونیک که در حدود سالهای ۱۹۹۵ شکل گرفت طی حدود ۲۵ سال به جایی رسید که ۲.۳ میلیارد نفر مصرفکننده ۵ تریلیون دالر و کسبوکارها نیز بیش از ۲۷ تریلیون دالر کاال و خدمات را از طریق کامپیوتر یا موبایل خریداری کردهاند.
 اما تمامی این اتفاقات به ۳۰ ثانیه اول تجارتالکترونیک معروف است.
 یعنی این تنها شروع ماجراست …
و آینده …
 فناوری با سرعت نمایی به رشد خود ادامه خواهد داد و برای کارآفرینان فرصت خلق مدل های جدید کسبوکار را فراهم خواهد آورد. طی این فرایند بدون شک بنگاهها و مدلهای کسبوکار موجود متحول و در مواردی نابود خواهند کرد.
 طی ده سال آینده شاهد نوآوریهای کسبوکاری بیش از تمام ۲۵ سال قبل از آن خواهیم بود و زندگی و تجارت مبتنی بر فناوری دیجیتال را تجربه خواهیم کرد.
 پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ یا شاید حتی زودتر از آن تجارت الکترونیک تقریبا تمامی مفهوم تجارت را به خود اختصاص دهد.
تعریف تجارت الکترونیک
 تجارت الکترونیک شامل بکارگیری اینترنت، وب، اپلیکیشنها و مرورگرهای موبایل برای انجام مبادله و تجارت است.
 تجارت الکترونیک را میتوان مبادالت تجاری میسر شده در و میان افراد و سازمانها به
واسطه فناوری دیجیتال دانست.
 E-Commerce: The use of the Internet, the Web, and mobile apps and browsers running on mobile devices to transact business. More formally,
gnoma digitally enabled commercial transactions between and
organizations and individuals.
تفاوت تجارت الکترونیک و کسب وکار الکترونیکی
 کسبوکار الکترونیک به امکانپذیرسازی دیجیتالی فرآیندهای درون یک بنگاه مانند سیستمهای اطالعاتی اطالق میشود. به عنوان نمونه سیستم آنالین مدیریت موجودی یک شرکت بخشی از کسبوکار الکترونیکی آن است اما چنین سیستمی به صورت مستقیم
درآمدی برای شرکت ایجاد نمیکند، لذا تجارت الکترونیک نیست.
 E-business: The digital enabling of transactions and processes within a
firm, involving information systems under the control of the firm.
تفاوت تجارت الکترونیک و کسبوکار الکترونیک
فناوریهای زیربنایی تجارت الکترونیک
tenretnI 
 World Wide Web
 Mobile Platform
کینورتکلا تراجت ییانبریز یاهیروانف
 Internet: Worldwide network of computer networks built on common standards.
 World Wide Web: An information system running on Internet infrastructure that provides access to billions of web pages.
 Mobile Platform: Provides the ability to access the Internet from a variety of mobile devices such as smartphones and tablets.
بخش سه- موجهای تجارت الکترونیک
موج اول- تولد
 تولد تجارت الکترونیک را میتوان اواخر سال ۱۹۹۴ و همزمان با قرار گرفتن اولین بنرهای
شرکتهای ، و … روی )اولین مجله تجاری آنالین( دانست. با شروع این دوره که از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ ادامه داشت رشد انفجاری و نوآورانه در تجارت الکترونیک رخ داد.
 تجارت الکترونیک به معنی عرضه کاالهای خرده فروشی و ساده بود چرا که پهنای باند امکان ارائه خدمات پیچیدهتر را نداشت. بازاریابی صرفا محدود به بنرهای استاتیک بود و هنوز موتورهای جستجوی چندان قدرتمندی شکل نگرفته بودند.
 شرکتهای بزرگ در این دوران تنها یک صفحه استاتیک برای معرفی برند خود داشتند.
 رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره با سرمایهگذاری خطرپذیر ۱۲۵ میلیارد دالری تامین مالی میشد.
 برای اقتصاددانان تجارت الکترونیک نوید بازار رقابتی کامل یا بازار آزاد را میداد. رویاهای بزرگی برای تجارت الکترونیک شکل گرفت که از آن جمله میتوان به حذف واسطهها، ایجاد تقارن اطالعات، عدم دخالت دولت و … بود. کارآفرینان، سرمایهگذاران، بانکها و همینطور بازاریابان باور داشتند که فرصت بزرگی برای کسب سودهای کالن به کمک فناوری جدید وجود دارد.
دلوت -لوا جوم
 Disintermediation: Displacement of market middlemen who traditionally are intermediaries between producers and consumers by a new direct relationship between producers and consumers.
 Friction-free commerce: A vision of commerce in which information is equally distributed, transaction costs are low, prices can be dynamically adjusted to reflect actual demand, intermediaries decline, and unfair competitive advantages are eliminated.
 First mover: a firm that is first to market in a particular area and that moves quickly to gather market share.
 Network effect: occurs where users receive value from the fact that everyone else uses the same tool or product
 تصور اینکه شرکت های بزرگ کندتر از آن هستند که بتوانند در این بازار جدید رقابتی عمل کنند کارآفرینان جوان را مسخ کرده بود. آن ها میخواستند کسبوکارهای سنتی را نابود کنند و همه چیز را بر بستر آنالین مجددا بسازند و از مزیت پیشگامی بهرهمند شوند.
 به طور کلی سال های اولیه تجارت الکترونیک با این چشمانداز سود بسیار از تکنولوژی های نوین، با تاکید بر دستیابی سریع به دید بازار باال پیش میرفت. تامین مالی سرمایه مخاطره پذیر بود. ایدئولوژی این دوره بر ماهیت “غرب وحشی” و کنترلنشده دنیای وب تاکید داشت. ویژگی های این دوره را میتوان میل به آزمونگری، سرمایهگذاری و رقابت شدید دانست.
 اما رویاهای این دوره در سالهای ۲۰۰۰ به پایان خود رسید …
موج دوم- بازارزیابی و تحکیم
 در حدود سالهای ۲۰۰۰ موج دوم تجارت الکترونیک از راه رسید و نوبت به باز ارزیابی تالشها و تصورات فرا رسید. منتقدین امیدهای بسیار تجارت الکترونیک را به چالش کشیدند و تمرکز از رویکردهای فناوری محور به سمت رویکردهای کسبوکاری تر متمایل شد.
 شرکتهای بزرگ آموختند که چگونه از وب برای تقویت جایگاه خود در بازار بهره ببرند و تقویت جایگاه از ایجاد برندهای جدید برای آنها پراهمیت تر شد. از سوی دیگر ذوق و شوق در تامین مالی استارتآپها به شدت افت کرد و جای خود را به رویکردهای حسابشده تر بانکی برای کسب سود داد.
 در این دوره عالوه بر محصوالت خردهفروشی، محصوالت پیچیده تر نظیر خدمات گردشگری و مالی به دنیای تجارت الکترونیک وارد شدند. این دوره همزمان با کاهش چشمگیر قیمت کامپیوترهای شخصی و نفوذ بیشتر اینترنت شد. در فضای تبلیغات، تبلیغات هدفمند شروع به گسترش پیدا کرد.
 در این دوره سیاست شرکتهای کوچک و بزرگ به سمت افزایش حضور در اینترنت تمایل پیدا کرد.
 رشد تجارت الکترونیک در این دوره در حدود %۱۰ بود.
 موج دوم از حدود سالهای ۲۰۰۰ آغاز و تا اواخر سال ۲۰۰۶ ادامه پیدا کرد.
موج سوم- بازآفرینی
 این دوره در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و بسیاری شروع آن را به معرفی آیفون نسبت میدهند.
 زیرساختهای پلتفرم موبایل امکان تولد نوآوری دیگری را در حوزه تجارت الکترونیک فراهم آورد: خدمات on-demand محلی و شخصی. از درخواست تاکسی گرفته تا سفارش غذا و … شرکت هایی نظیر Uber، Airbnb، Instacart و … حاصل این تحوالت هستند. خدمات on-demand فضای بازار جدیدی را شکل داد که در آن دارندگان امکاناتی نظیر خودرو، ویال و … میتوانستند مشتریان مشتاقی را که در همان زمان در جستجوی آن خدمت بودند از طریق تلفنهای همراه هوشمند بیابند.
 وب۲ نیز از پیشرانهای رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره است. وب۲ به مجموعه
ابزارها و فناوریهایی گفته میشود که تولید محتوا توسط کاربران )user-generated content( را میسر میسازد نظیر شبکههای اجتماعی و …
 امروزه تلفنهای همراه هوشند، شبکه های اجتماعی و محصوالت محلی پیشرانهای تجارت الکترونیک هستند.
 این دوره هم دربردارنده ابعاد اجتماعی، تکنولوژیک و کسبوکاری است.
 محتوای سرگرمکننده در این دوره به یکی از جریانهای درآمدی مهم تبدیل شد. گوشیهای هوشمند به یک مرکز سرگرمی تبدیل شدند و از آن هم فراتر رفته و به مرکز خرید سیار مبدل شدند.
 در این دوره تحول در بازاریابی نیز رخ داد و به سمت دادهمحوری، استفاده از ابزارهای تحلیلی و تمرکز بر شبکههای اجتماعی پیش رفت تا به مفهوم بازاریابی شخصی و هدفمند را معنی کند.
 این تحوالت اما چالشهای جدید اجتماعی را نیز پدید آورده است: نقض حریم خصوصی، انتشار اخبار و اطالعات غلط و همینطور شکلگیری غولهای تجاری نظیر گوگل، آمازون و
… که حوزه خود را قبضه کردهاند و امکان رقابت موثر را از میان برداشتهاند. لذا اینترنت و تجارت الکترونیک هم اکنون در حال ورود به دوران جدیدی از نظارت بیشتر است که تاثیراتی اساسی بر این حوزه خواهد گذاشت.
موجهای تجارت الکترونیک
تحوالت جدید
 در حال حاضر زیرساختهای مستحکمی برای رشد نمایی تجارت الکترونیک طی دهه حاضر شکل گرفته است.
 تنها تعداد محدودی از کسبوکارهایی که در دوره اول شکل گرفته بودند تا امروز دوام آورده اند اما آنها که باقیمانده اند بازار را قبضه کرده اند. ایده رقابت چندین شرکت بر سر قیمت با ایده بازار تسخیر شده توسط شرکتهای بزرگ جایگزین شده است.
 یک جریان جدید که در بازار شکل گرفته است O2O یا ROBO نام دارد.
 ROBO: Research Online, Buy Offline
 یک پژوهش نشان میدهد که %۸۰ کاربران طی ۱۲ ماه گذشته حداقل یک بار ROBO را تجربه کرده اند. این روند به ویژه در بازار کاالهای گران قیمت مشهود است.
 بسیاری از ایدههای سالهای اولیه تجارت الکترونیک نظیر حذف واسطهها، ایجاد تقارن اطالعاتی و … محقق نشد و از سوی دیگر برخی ایدهها نظیر پلتفرمهای موبایل، شبکههای اجتماعی و خدمات On-demand که شاید در سال های اول کمتر مورد توجه قرار گرفت فراتر از حد تصور رشد کردند.
ization of E-
Commerce?!
بخش ششم- انواع و روندهای تجارت الکترونیک
کینورتکلا تراجت عاونا
 B2C E-COMMERCE: Online businesses selling to individual consumers.
different B2C business models: online retailers, service providers, transaction brokers, content providers …
 The data suggests that, over the next several years, B2C e-commerce worldwide will continue to grow by over 10% annually.
 Example: Amazon; Digikala
B2B E-COMMERCE: in which businesses focus on selling to other
businesses, is the largest form of e-commerce, with almost $8 trillion in
transactions in the United States in 2020 and about $27 trillion worldwide
Example: Metals-hub; Ahan onoline
 C2C E-COMMERCE: Provides a way for consumers to sell to each other with the help of an online market maker (also called a platform provider). In C2C e-commerce, the consumer prepares the product for market, places the product for auction or sale, and relies on the market maker to provide catalog, search engine, and transaction-clearing capabilities so that products can be easily displayed, discovered, and paid for.
 Example: eBay; Divar
 MOBILE E-COMMERCE (M-COMMERCE): Refers to the use of mobile devices to enable online transactions. Retail m-commerce revenues reached almost $2.8 trillion worldwide in 2020, growing by 32%, in part due to the Covid-19 pandemic.
 SOCIAL E-COMMERCE: Is e-commerce that is enabled by social networks and online social relationships. Social e-commerce is often intertwined with m-commerce.
 LOCAL E-COMMERCE: As its name suggests, is a form of e-commerce that is focused on engaging the consumer based on his or her current geographic location. Local merchants use a variety of online marketing techniques to drive consumers to their stores. Local e-commerce is the third prong of the mobile-social-local e-commerce wave and, fueled by an explosion of interest in local on-demand services.
 Example: Groupon; Takhfifan
انواع تجارت الکترونیک
روندهای تجارت الکترونیک
آیا اپلیکیشنها جای وب را خواهند گرفت؟
امروزه، یادآوری دوران پیش از وب دشوار است. اما درباره آینده آن فرضیات گوناگونی وجود دارد. آیا در ده سال آینده وب تبدیل به یک خاطره فراموششده مانند بسیاری از تکنولوژی های دیگر میشود؟
یا آیا وب و اپلیکیشنها با یکدیگر چرخدندههای اکوسیستمی اینترنتی را شکل میدهند؟
یا اصال ممکن هست موج استقبال از اپلیکیشن ها با از دست دادن جذابیت خود فرو بنشیند و دوباره وب وسیله اصلی گشت در اینترنت باشد؟
از سال ۲۰۰۸ که اپل محصول اپلیکیشنها آغاز شد.
خود را روانه بازار کردن، انقالبی در به کارگیری
گرچه به کارگیری اپلیکیشن ها به شدت متمرکز است %۹۰- دقایقی که یک فرد در اپلیکیشن های گوشی هوشمند صرف میکند مربوط به ۵ اپلیکیشن است- مصرفکنندگان، اپلیکیشن های جدید را امتحان میکنند و در ماه تقریبا از ۲۰ اپلیکیشن ها متفاوت استفاده میکنند که جا رابرای معرفی اپ های جدید باز می کند.
در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار آمریکاییها زمانی بیشتری را در موبایل خود به نسبت کامپیوتر یا دسکتاپ برای دسترسی به اینترنت صرف میکردند. به طور متوسط اآلن یک فرد بالغ در آمریکا ۴ ساعت در روز را از موبایل استفاده میکند و از این زمان %۹۰ را در اپلیکیشنها و تنها %۱۰ را در
صرف میکند.
از طرفی اپلیکیشنها هم برای مصرفکنندگان و هم تولیدکنندگان جذابیت دارند. با وجود آنکه استفاده از اپ سادهتر است ولی محیط وب زندهتر و پویاتر است.
پیشبینی آینده دشوار است اما میتوان از مزایا و معایب هر یک در تجارت الکترونیک بهره برد.
پرسش مهم پیش روی مدیران کسبوکار این است که باید به کدام یک اهمیت بیشتری بدهند؟
روندهای کسبوکاری تجارت الکترونیک
روندهای فناوری تجارت الکترونیک
روندهای اجتماعی تجارت الکترونیک
ویژگیهای تجارت الکترونیک
پیش از تجارت الکترونیک:
بازاریابی و فروش کاالها یک فرآیند بازاریابی انبوه و مبتنی بر نیروی فروش
مصرفکننده در مرزهای جغرافیایی و اجتماعی خود اسیر بود و نمیتوانست بهترین قیمت و کیفیت
را جستجو کند
اطالعات درباره قیمت ها، هزینهها و حق الزحمه ها در دسترس همه به خصوص مصرفکنندهها نبود، که عدم تقارن اطالعاتی سودآوری برای شرکت های فروشنده ایجاد می کند.
عدم تقارن اطالعاتی : به هر گونه نابرابری در اطالعات بازار میان
طرفین در یک تراکنش اشاه دارد
پس از تجارت الکترونیک:
از طرف دیگر تکنولوژی های تجارت الکترونیک به بازرگانان این امکان را میدهد که اطالعات
بیشتری از مصرفکنندگان و سایر کسبوکارها داشتهباشند.
خود این تکنولوژی های می توانند تقارن اطالعاتی جدیدی به وجود آورند. آن ها میتوانند از این اطالعات جدید برای برای ایجاد عدم تقارن های جدیدی بهره ببرند و بازار را به بخش های بی شماری تقسیم کنند که هر یک قیمتی متفاوت داشتهباشند. از طرفی با اطالع از دیگر رقبا، به جای رقابت ممکن است با هم متحد شوند و قیمت را به نفع خود مشخص کنند
همیشه و همهجا
در گذشته بازارگاه
جایی فیزیکی بود که شما باید بدان سر می زدید تا خرید
میکردید. امروزه این مفهوم به سمت
رفته است.
تجارت الکترونیک همیشه و همه جا هست و اینگونه هم به مصرفکننده کمک میکند تا با رفع لزوم سر زدن به بازار هزینه مبادله-هزینه حضور در بازار- را کاهش دهد و از طرفی انرژی شناختی-تالش
ذهنی برای انجام کاری- برای یک خرید را هم کاهش میدهد
برد جهانی
در تجارت الکترونیک تعداد کاربران یا خریداران یک کسبوکار میتواند به اندازه جمعیت دنیا باشد
در حالیکه در کسبوکارها به طور سنتی به اندازه جامعه محلی یا در نهایت منطقهای است
استانداردهای جهانی
استانداردهای تکنیکی اینترنت هم هزینه ورود به بازار را برای کسبوکارها و هم قیمت جستجو را
برای کاربران کاهش میدهد
غنی بودن
غنی بودن اطالعاتی به پیچیدگی و محتوای یک پیام اشاره دارد. تکنولوژی های تجارت الکترونیک نسبت به ابزارهای رسانهای سنتی مانند نشریات، رادیو و تلویزیون غنی تر هستند چون امکان تعامل و سفارشیسازی پیام را دارند ولی هنوز به اندازه یک خرید حضوری همه ابعاد بصری صوتی و نشانه ها را با هم ندارند
تعامل
برخالف سایر تکنولوژی های تجارت در قرن بیستم، تکنولوژی های تجارت الکترونیکی امکان ارتباط
دوسویه بین خریدار و فروشنده و حتی میان خریداران را فراهم میکند
تراکم اطالعات
تکنولوژی های تجارت الکترونیک تراکم اطالعات یعنی کمیت و کیفیت اطالعات موجود برای بازیگران بازار را افزایش داده است که به موجب آن شفافیت قیمت برای مصرفکننده و اطالعات مصرفکنندگان برای تولیدکنندگان و فروشندگان فراهم میشود
شخصیسازی و سفارشیسازی
شخصیسازی به ساختن پیام های تبلیغاتی متناسب برا افراد و تعدیل پیام با توجه به نام، عالیق و
خریدهای قبلی افراد است
سفارشیسازی
تغییر محصول یا خدمت ارائهشده بر اساس ترجیحات یا رفتار قبلی کاربر است
که هر دو به واسطه اطالعات بسیار در تجارت الکترونیک بسیار بیش از پیش ممکن شدهاست
استراتژیهایکسبوکاریتجارتالکترونیک
اهداف
آشنایی با اجزای اصلی مدلهای کسبوکار آشنایی با مدلهای اصلی کسبوکار آشنایی با مدلهای اصلی کسبوکار
مدل کسبوکار
مدل کسبوکار به معنی منطقی است که یک سازمان بر مبنای آن ارزشی را ایجاد )
(، عرضه ) ( و کسب ) ( میکند.
مدل کسب و کار تجارت الکترونیک:
یک مدل کسب و کار که هدف آن بهره بردن و اهرمکردنِ ویژگی های منحصر به فرد اینترنت،
وب و پلتفرمهای موبایل است.
۸ عنصرمدلکسبوکار
ارزش پیشنهادی
ارزش پیشنهادی به ما میگوید چگونه یک کاال یا خدمت نیازهای خریداران را برطرف میکند. برای آنالیز ارزش پیشنهادی، شما باید بفهمید چرا خریداران این شرکت را برای انجام کارشان به نسبت شرکت های دیگر ترجیح میدهد و اینکه شرکت چه چیزهایی را ارائه میدهد که سایر شرکت ها نمیتوانند یا ارائه نمیدهند.
از نگاه مصرفکننده پیشنهادهای ارزش موفق در تجارت الکترونیک دربردارنده:
شخصیسازی و سفارشیسازی محصوالت
کاهش هزینه جستجوی محصول
کاهش هزینه کشف قیمت
و سهولت مبادله و مدیریت دریافت محصول است
مدل درآمدی
مدل درآمدی یک شرکت نشان میدهد که چگونه درآمد به دست میآورد، به سود میرسد و روی سرمایه بازدهی ایجاد می کند
در دنیای امروز شرکتی موفق است که نه تنها سودآور باشد بلکه بازدهی سرمایه آن از فرصت های جایگزین سرمایهگذاری نیز بیشتر باشد.
۵ مدل درآمدی معمول در تجارت الکترونیک
فرصت بازار
فرصت بازار به فضای بازار مورد نظر ظرکت و کل فرصت های یالقوه مالی در آن فضا اشاره دارد.
فرصت بازار معموال به قسمتهای کوچکتر تقسیم میشود.
محیط رقابتی
محیط رقابتی شرکت به دیگر شرکت هایی که محصوالت مشابه را می فروشند و در فضای بازار مشابهی عمل میکنند، اشاره دارد. همچنین به وجود کاالهای جایگزین و تازه واردین بالقوه به بازار و
البته قدرت خریداران و تامینکنندگان در کسبوکار اشاره دارد.
رقبا میتوانند مستقیم یا غیرمستقیم باشند. رقیب مستقیم محصول مشابهی را ارائه میکند ولی رقیب غیرمستقیم ممکن است محصولی متفاوت ارائه کند ولی به دالیلی از جمله کاالی جایگزین رقیب به شمار بیاید.
عوامل موثر بر محیط رقابتی:
چند رقیب فعال هستند؟
گستره کار آنها چقدر است؟
سهم بازار هر یک از رقبا چقدر است؟
چقدر سودآور هستند؟
و چگونه محصوالت را قیمت گذاری میکنند؟
مزیت رقابتی
مزیت رقابتی زمانی به دست میآید که یک محصول بهتر تولید شود و/یا محصول با قیمت کمتری از رقبا روانه بازار شود. همچنین قلمرو )گستره بازار( هم میتواند مزیت رقابتی باشد. شرکتها به دلیل
دستیابی به عوامل تولید که سایر رقبا به آن دسترسی ندارند، شرایط مناسب با تامینکنندگان، ارسالکنندگان و نیروی کار تجربه و دانش بیشتر
حق اختراع یک محصول یا دستری به سرمایه به مزیت رقابتی دست پیدا میکنند مزیت رقابتی گاهی از نخستین بازار بودن هم به دست میآید.
استراتژی بازار
هر آنچه که شما برای گسترش محصوالت و خدمات شرکت به خریداران بالقوه انجام میدهید بازاریابی نام دارد. استراتژی بازاریابی برنامهای است که مشخص می کند شما چگونه قصد ورود به
یک بازار جدید و جذب خریداران جدید را دارید.
توسعه سازمانی
هر کسبوکاری باید یک برنامه توسعه سازمانیداشته باشد؛ یعنی بداند چگونه میخواهد کارهایی را که باید انجام شوند را سازماندهی کند. معموال کار به دپارتمان هایی کارکردی مانند تولید،
حمل، بازاریابی، پشتیبانی مشتری و مالی تقسیم میشود.
تیم مدیریتی
شاید مهم ترین جزء یک مدل کسب وکار تیم مدیریتی آن است؛ کسانی که مسئول این هستند که مدل کسبوکار کند.
در ترکیب تیم مدیریتی باید به تجارب،زمینه فنی، تجربه مدیریتی و کارکردهای مورد نیاز توجه کرد.
افزایش سرمایه
بسیاری از کارآفرینان در آغاز با خودگردانی bootstrap ، بهرهگیری از از پس انداز و کمک
دوستان و خویشان کسبوکار خود را آغاز میکنند.
سرمایه بذری یا :seed capital معموال به سرمایه شخصی کارآفرین دربردارنده پسانداز و کمک خانواده و دوستان گفته میشود
انکباتورها )پارک های علم و فناوری، شتابدهنده ها و استودیوهای کسبوکار(: معموال مقدار اندکی سرمایه ارائه میدهند ولی مهم تر از آن خدمات آموزشی برای توسعه کسبوکار را فراهم
میکنند. همچنین شبکهسازی و معرفی به سرمایهگذاران از کارهای مهم این مدل های توسعه
کسبوکار است.
گرچهگرفتنِ وام برای استارتآپی که درآمد باالیی ندارد ساده نباشد ولی برنامه های پشتیبانی
دولتی برای کارآفرینی وجود دارند. مزیت این برنامه ها عدم ارائه قسمتی از سهم استارتآپ
است.
سرمایهگذاران فرشته : افرادی هستند که پول خود را در ازای قسمتی از سهام
یک کسبوکار سرمایه گذاری میکنند.
سرمایه گذاران مخاطره پذیر: معموال به صورت شرکت هایی که سرمایه دیگر سرمایه گذاران را در استارتآپهایی که در مراحل پیشرفتهتر هستند سرمایهگذاری میکنند.
جمع سپاری : شیوهای از تامین مالی که معموال به کمک اینترنت به افراد کمک
میکند سرمایه الزم برای راهاندازی یک پروژه را به دست آورند.
شروع کسب وکار تجارت الکترونیک
نمای کلی
-۱ مسیریاب فرصت
-۲ بوم مدل کسبوکار
-۳ فرایند توسعه مشتری و مدیریت محصول چابک
شروع کسبوکار تجارت الکترونیک
اول- مسیریاب فرصت
کاربرگ -۱ ایجاد مجموعه فرصتها
کاربرگ -۲ ارزیابی جذابیت فرصتها
کاربرگ -۳ طراحی راهبرد تمرکز چابک
موفق باشید

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.