ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

عمومی

تاریخ روز صنعت و معدن

با وقوع انقلاب صنعتی، تقریباً در کلیه‌ی زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، دارویی، دفاعی، الکترونیک، بهداشتی، مواد…

خبرهای خوش خطرناک

با همکارم که عضو هیئت علمی دانشگاه است، تلفنی احوالپرسی می کردم که خبر از احکام جدید حقوق اعضای هیئت علمی داد. حکم…