ایرانی توانمند
Business is booming.

۱۴ نکته دمینگ

14 نکته دمینگ (DEMING) بخش عمده نوآوری های مدیریتی ژاپن در نیمه دوم قرن بیستم حاصل تلاش های دکتر دبلیو ادواردز…

مدیریت خشم

مدیریت خشم خشم یک احساس طبیعی مثل ترس، اضطراب و غم است که همه انسان ها گاهی آن را تجربه می کنند. عوامل مختلفی می…

سبک زندگی سالم

سبک زندگی به مجموعه رفتارهایی گفته می‌شود که با آن ها زندگی می‌کنیم و برنامه خواب و خوراک، میزان تحرک…