ایرانی توانمند
Business is booming.

استقرار کسب وکار

2

استقرار کسب وکار
Business Establishment

طراحی مدل کسبوکار
چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش توسط یک سازمان
✓ مشخص کننده اینکه سازمان چه چیزی را به چه کسی و چگونه ارائه میدهد.
مثلث جادویی مدل کسب وکار
برتری نوآوری در مدل کسب وکار نسبت به انواع دیگر نوآوری
بوم مدل کسب و کار
مشتریان ما
ارتباطبا
مشتری
کانال عرضه
ارزش
درآمدها
)محصولیا
خدمت(
فعالیتها
منابع
هزینهها
ُ
شرکا
ارزش های پیشنهادی
مزایا )راهکارهای( عرضه شده از طریق محصوالت یا خدمات
✓ چه ارزش هایی را به مشتریان ارائه میکنیم؟ )تازگی، بهبود عملکرد، سفارشیسازی، کاهش هزینه، راحتی استفاده، برند و …(
✓ به حل کدامیک از مشکالت مشتریان خود کمک میکنیم؟
✓ چه نیازهایی از مشتری را برآورده میکنیم؟
بخش های مشتری
یک یا چند گروه متمایز که از ارزشهای پیشنهادی بهرهمند می شوند )برای چه کسانی خلق ارزش میکنیم؟(
متمایز از حیث:
✓ ارزش پیشنهادی دریافتی
✓ کانالهای توزیع متفاوت
✓ روابط متفاوت
✓ جریان درآمدی متفاوت
✓ ساختار هزینه های متفاوت
انواع مختلفی از بخشهای مشتری:
۱. بازار انبوه: ایجاد ارزش یکسان برای همه مشتریان
۲. بازار گوشه ای: هدف قرار دادن یک بخش از بازار
۳. بخشبندی شده: تقسیمبندی مشتریان بر اساس نیازها
۴. پلتفرم های چندوجهی: ارتباط برقرار کردن بین دو یا چند گروه که برای هم ارزشآفرین هستند
کانالها
نقاط تماسی که انتقال، فروش و عرضه ارزشهای پیشنهادی از طریق آنها اتفاق میافتد:
۱. ایجاد آگاهی درباره محصوالت و خدمات ۲. قیمت گذاری و اعالم قیمت ۳.خرید
۴. عرضه
ارتباط با مشتری
ارتباطهای پس از فروش برای اطمینان از رضایتمندی مشتری و عرضه مزایای بیشتر
✓ مشاوره رایگان
✓ نظرسنجی
✓ شبکه های بحث و تبادل نظر
✓ خدمات باشگاه مشتریان
✓ ارتباط پیامکی
✓ …
درآمد
وجوه دریافتیای که مشتری بابت ارزش های پیشنهادی میپردازد.
✓ فروش دارایی
✓ اجاره یا کرایه
✓ حق عضویت
✓ اعطای امتیاز
✓ کارمزد
✓ تبلیغات
✓ رایگان
فعالیت های کلیدی
اقدامات الزم برای خلق، انتقال، فروش یا عرضه ارزشهای پیشنهادی به مشتریان
منابع کلیدی
دارایی هایی که برای خلق و عرضه ارزش پیشنهادی به مشتریان ضروری است:
✓ افراد
✓ داراییهای فیزیکی )اموال(
✓ پول
✓ داراییهای نامشهود )برند، سیستمها، مجوزها، حق مالکیت معنوی و …(
شرکای کلیدی
افراد یا سازمانهایی که فعالیتهای کلیدی را انجام میدهند یا منابع کلیدی را برای سازمان تامین می کنند؛
به منظور:
✓ کاهش ریسک
✓ صرفهجویی در هزینهها
✓ بهرهگیری از نقاط قوت یکدیگر
هزینه ها
مخارجی که برای جذب منابع کلیدی، اجرای فعالیتهای کلیدی یا کار با شرکای کلیدی تحمیل میشود.
✓ ثابت
✓ متغیر
خالقیت و ایده پردازی منطق
ارائه ها
حقوق تجارت الکترونیک
تکنیک های طراحی مدل کسبوکار
۱. ایدهپردازی با طوفان فکری ۲. تفکر تصویری ۳. نمونهسازی ۴. داستان گویی
ارائهغذاومیانوعدهدر فالیدبی
• نمایندگانبیمه
MLM •ها
CPC/CPI/CPA •
✓ عطر نویدمحمدزاده…
✓ تولیدکیفهایمدرسهوپوشاک میکیموس…
✓ گردنبندهای مرغ آمین سریال شهرزاد…
۳۲
مدل تیغ و خودتراش
استفاده از ابزارهای تلماتیکس در
فروش بیمه نامه
انواع شرکت ها در ایران…
✓ شرکت های سهامی
✓ شرکت با مسئولیت محدود
✓ شرکت های تضامنی
✓ شرکت مختلط غیر سهامی
✓ شرکت مختلط سهامی
✓ شرکت های نسبی
✓ شرکت های تعاونی تولید و مصرف
شرکت های سهامی
طبق ماده ۲۰ قانون تجارت ایران شرکت سهامی یعنی شرکتی که سرمایه اش به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام میباشد.
شرکت های سهامی دو نوع می باشند: سهامی عام و سهامی خاص.
• در شرکت های سهامی عام موسسین حق دارند فقط ۲۰ درصد از درصد سهام سرمایه شرکت را به خود اختصاص داده و ۸۰ درصد سهام سرمایه شرکت بعد از اخذ مجوز از اداره ثبت شرکت ها را از طریق پذیره نویسی و فروش سهام به عامه ی مردم عرضه گردد.
• شرکت های سهامی خاص شرکت هایی هستند که تمام سرمایه در موقع
َ
تاسیسمنحصراتوسطموسسینتامینمیشود.
شرکت های با مسئولیت محدود
• طبق طبق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکتی است صرفا با موضوع فعالیت تجاری، بین دو یاچند نفر جهت امور تجارتی تشکیل می شود و هرکدام از شرکا فقط به میزان سرمایه ی خودمسئول قروض ،دیون و تعهدات شرکت می باشند و هیچ حداقل مبلغ معینی نیز ندارد.
• در اسم این نوع شرکت می بایست حتما عبارت”شرکت با مسئولیت محدود ” قید گردد در غیر این صورت شرکت در مقابل اشخاص حقوقی تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات آن خواهد بود.
شرکت های تضامنی
• طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکت هایی هستند که تحت اسم ویژه و مخصوص برای کارهای تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شوند. در صورت عدم کفایت و بروز مشکل اگر اموال شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء
مسئول پرداخت تمام دیون و تعهدات شرکت می باشد و در صورتی که بین شرکاء
قراردادی غیر از این به امضا برسد و منعقد شود از نظر قانون فاقد ارزش خواهد بود.
• در اسم شرکت تضامنی باید حتما عبارت )شرکت تضامنی( و الاقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود و یا بعد از از اسم شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل )و شرکاء( یا )و برادران( قید شود)ماده ۱۱۷قانون تجارت(.
• شرکت تضامنی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تایید و سهمالشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد)ماده ۱۱۸ قانون تجارت(.
• در شرکت های تضامنی منافع به نسبت سهمالشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر آنکه ترکیب شرکتنامه غیر از این باشد.)ماده ۱۱۹ قانون تجارت(.
• در شرکت تضامنی باید شخصی سمت مدیری را برعهده بگیرد که الاقل یک نفر از میان شرکا و یا از خارج باشد)ماده ۱۲۰ قانون تجارت(.
• در شرکت تضامنی حدود وظایف مدیر طبق ماده ی ۵۱ می باشد یعنی مسئولیت مدیر در مقابل شرکا همان مسئولیتی می باشد که وکیل در مقابل موکل دارد.)ماده ۱۲۱ قانون تجارت(.
• در شرکت تضامنی اگر سهم الشرکه ای غیر نقدی باشد می بایست سهم الشرکه به تراضی تمام شرکا تقویم گردد )ماده ۱۲۲ قانون تجارت(.
• در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ مگر با ضایت تمام شرکا باشد)ماده ۱۲۳ قانون تجارت(.
• مادامی که شرکت منحل نشده مطالبه ی تمامی قروض باید از محل خود شرکت باشد و بعد از انحالل نیز طلبکاران باید برای وصول مطالباتبه هر شریکیکهمدنظر استرجوع کنندوهیچیکاز شرکاهمنمیتوانندبنابر هر دلیلی)مثالمیزانزیادبودنقروض نسبتبهسهمخوددر شرکت( امتناع کنندوفقطدر روابطبینشرکاء مسئولیتهر یکاز آنهادر تادیه قروضشرکتبه نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری نباشد.)ماده ۱۲۴ قانون تجارت(
شرکت های مختلط غیر سهامی
✓ این نوع شرکت بین یک یا چند شریک ضامن و یا یک یا چند شریک با مسئولیت محدود تابع شرکت نامه تشکیل می شود.
✓ در نام شرکت باید حتما عبارت “مختلط غیر سهامی” قید شود چون این شرکت سهامی را منتشر نمیکند و مسئولیت شرکا، محدود به میزان سرمایهای است که در شرکت گذاشته اند، اما در صورت انحالل شرکت ،شرکا ضامن مسئول تمام قرض ها و بدهی های شرکت خواهند بود.
در شرکت های مختلط غیر سهامی همان طور که از نامش پیداست، مختلط یعنی دو نوع شریک در این شرکت وجود دارد.
شریک ضامن: شخصی که در ابتدای تاسیس شرکت موظف به پرداخت سهم سرمایه ها چه به صورت نقدی و چه به صورت غیرنقدی هست و مسئول تمامی قرض هایی است که در شرکت وجود دارد ولو اینکه عالوه بر دارایی شرکت باشد.
شریک با مسئولیت محدود: شخصی می باشد که مسئولیتش فقط به میزان همان آورده ای می باشد که در ابتدای تاسیس شرکت به صورت نقدی سرمایه گزاری و یا تعهد نموده و شرکا با مسئولیت محدود می توانند بخشی از سرمایه را نقدی پرداخت کنند و بخشی صرفا در تعهد آنان بماند .
شرکت مختلط غیر سهامی توسط چه کسانی تاسیس می شود ؟
کسانی که نیازمند سرمایه ی اولیه و تشکیل شرکت و کارآفرینی هستند که بعد از پیدا کردن شخص موردنظر در ساخت و تاسیس با وی شریک شوند.
شریک با مسئولیت محدود فقطپولمیآوردوکاریبه عملیات ندارد؛ بنابراین مسئولیتش محمدود است!
شرکت مختلط سهامی
شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین عده ای از شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیلمیشود.
شرکای سهامی چه کسانی هستند؟
کسانی که سرمایه شان به صورت سهام یا قطعات مساوی سهام درآمده و مسئولیت آن به میزان همان سرمایه ای می باشد که در شرکت دارند.
شریک ضامن چه کسی است؟
شریکی می باشد که سرمایه اش به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروض عالوه بر دارایی شرکت است.
✓ در صورتی که تعداد شریک ضامن زیاد بود مسئولیت آن ها در مقابلطلبکارانو روابط شان با یکدیگر تابع قوانین شرکت تضامنیاست.
✓ در ماده ۱۶۳ قانون تجارت آمده است که در نام این شرکت باید عبارت”مختلطسهامی” و الاقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
✓ به موجب ماده ۱۶۵ قانون تجارت: در هرکدام از شرکت های مختلط سهامی هیاتی به اسم هیات نظار متشکل از سه نفر از شرکا برقرار میگردد واینهیئتتوسطمجمععمومیبالفاصلهبعداز تشکیلقطعیشرکتمعینمیشود.
شرکت های نسبی
طبق ماده ی ۱۸۳ قانون تجارت شرکت نسبی شرکتی می باشد که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته می باشد.
طبق ماده ۱۸۴ قانون تجارت در اسم شرکت نسبی عبارت “شرکت نسبی” و حداقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسم تمامی شرکا نباشد یعد از اسم شریک یا شرکا ئی که ذکر شده است عبارتی از قبیل و شرکا و برادران ضروری می باشد.
ویژگی های شرکت های نسبی
✓ حداقل تعداد شرکا برای تشکیل شرکت نسبی ۲ نفر می باشد)ماده ۲۰ قانون تجارت(.
✓ طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت واژه ی “نفر” شامل اشخاص حقوقی نیز می شود.
✓ مسئولیت شرکای شرکت نسبی در مقابل اشخاص ثالث مانند مسئولیت شرکت های شرکت تضامنی در برابر یک دیگر می باشد.
✓ اصوال شرکت های نسبی از همان قواعدی تبعیت میکنندکه که در مورد شرکت تضامنی صدق می کند.
تفاوت شرکت های نسبی با شرکت های تضامنی
تفاوت مهم در نوع مسئولیت آن ها می باشد:
•در شرکت های تضامنی اموال شخصی شرکا مدنظر است و هر قدری که بخواهیم می توانیم به آن مراجعه کنیم اما در شرکت های نسبی امکان مراجعه به اموال شخصی شریک فقط نسبت به سرمایه وجود دارد.
•در شرکت تضامنی طلبکار می تواند بابت طلب خود به هر شریکی که می خواهد بابت دریافت طلب خود مراجعه کند.
۴۴
شرکت تعاونی تولید و مصرف
شرکت تعاونی تولید و مصرف نوعی از شرکت های تعاونی می باشد که میان افراد یک صنف یا اشخاصی که منافع مشترکی دارند تاسیسمیشود.ایننوعاز شرکتهابهدودسته تقسیممیشوند:
.۱تعاونی تولید
.۲تعاونیمصرف
شرکت های تعاونی تولیدی شرکت هایی هستند که معموال در زمینه هایی مانند: کشاورزی، دامپروری، صید آب زیان، ساخت و ساز و مواردی در این زمینه فعالیتدارند.
شرکت های مصرف و یا توزیع شرکت هایی هستند که در حیطه ی فراهم کردن کاال و یا خدماتی که مورد نیاز اعضا می باشد فعالیت دارد.
✓ طبق ماده ۱ قانون شرکت های تعاونی:
شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدودی و به منظور رفع نیازهای مشترک اعضا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آن ها از طریقهمکاریآنهاتشکیلمیشود.
تبصره ی این ماده بیانمی کند که تعداد شرکای شرکت های تعاونی نباید کم تر از ۷ نفر باشد.
نوسان
عدم اطمینان
شرکت داری در
زمانه
!! ….VUCA
گنگ و مبهم
پیچیدگی

فرایند تاسیس شرکت…
انواع روش های راه اندازی کسبوکار
✓ روش خرید کسب و کار
✓ روش پذیرش نمایندگی
✓ شروع کسب و کار از صفر
راه اندازی کسبوکار
✓ انتخاب نام
✓ افتتاح حساب بانکی
✓ انتخاب محل کار
✓ تامین تجهیزات اداری
✓ راه های تامین منابع مالی کسب و کار
ثبت‌برند
پیشازثبتیککسبوکاربهترازموسسین)Co-Founders( قراردادمکتوببرایتعیینمواردزیرمنعقدکنند:
موضوع قرارداد:
ذکر موضوع مشارکتو قلمرو و محدوده آن.
سرمایه و آورده:
هر یک از طرفین مشارکت چه اموالی را در این مشارکت آورده انو یا سرمایه چگونه تامین خواهد شد.
ارزیابی و تقویم آورده ها:
اگر آورده شرکا وجه نقد نباشد )ساختمان، تجهیزات، ورقه اختراع، عالمت تجاری و…(اموال اخیر چگونه و به چه میزانی ارزشگذاری می شوند و چه زمانی آورده می شود؟
نحوه تقسیم سود و زیان:
هر یک از شرکا به چه میزان در سود و زیان احتمالی شریک هستند؛ در فرض سکوت، میزان سود تابع میزان مالکیت هر یک از شرکاست.
بازمهندسی سهام:
امکان تغییر میزان سهام ها و نحوه تعدیل آنها براساس شاخصهای تعریف شده معین می شود.
دایلوتشدن
انتقال حقوق و تکالیف:
آیا شرکا می توانند حقوقو تعهدات خود را به دیگری واگذار کنند؟ در این بند به شرایط ورود و خروج شرکا پرداخته می شود.
استاکآپشن
شرط محرمانگی:
در این بند به تعهد اعضا به عدم افشای اطالعات محرمانه مشارکت تصریح می شود.
NDA
شرط عدم رقابت:
در این بند به عدم حق شرکا در راه اندازی کسب و کار موازی که موجب لطمه به مشارکتمی شود تصریح می شود.
انحالل و آثار پس از اختتام:
در چه صورتی شرکت منحل خواهد شدو درصورت انحالل، حقوق و تعهدات اعضا نسبت به اموال موجود، بدهی ها و سایر موارد چه خواهد بود؟
ضمانت اجرا:
اگر هر یک از اعضا تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت را نقضکند چه برخوردی با وی خواهد شد؟
انواع مجامع
انواع مجامع صالحیت ها حدنصاب تشکیل اکثریت رای گیری
کلیه امور راجع به تاسیس شرکت از قبیل تصویب طرح نوبتاول:یکدوم دو سوم
اساسنامه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان، انتخاب اولین نوبتدوم:یک سوم
موسس ماده ۷۵ الیحه اصالحی قانون
نوبت سوم: یک سوم
روزنامه کثیراالنتشار جهت انتشار آگهی. تجارت
)مواد ۱۷ و ۷۴ تا ۸۲ الیحه اصالحی قانون تجارت )اگر نشدعدمتشکیل شرکت(

تغییر اساسنامه نوبتاول:بیشاز یکدوم دو سوم
تغییر سرمایه
فوقالعاده نوبت دوم: بیش از یک سوم ماده ۸۵ الیحه اصالحی قانون
انحالل شرکت
تجارت
ماده ۸۳ الیحه اصالحی قانون تجارت
کلیه امور به جز آنچه در صالحیت مجموع عمومی موسس یا
فوق العاده است از قبیل تصویب صورت های مالی انتخاب نوبتاول:بیشاز یکدوم نصف به عالوه یک مگر
عادی مدیران و بازرسان و تعیین حق الزحمه و پاداش انها، تغییر نوبتدوم:هر عده درخصوص انتخاب مدیران و
بازرسان که اکثریت نسبی
روزنامه کثیراالنتشار آگهی های شرکت مالکاست.
ماده ۸۶ الیحه اصالحی قانون تجارت
✓ پس از تاسیس شرکت دیگر مجموع عمومی موسس موضوعیت خویش را از دست می دهد.
✓ مجمع عمومی فوق العاده صرفا درخصوص موضوع تغییر اساسنامه تغییر سرمایه و انحالل شرکت صالحیت دارد و سایر موضوعات در صالحیتمجمع عمومی عادی است.
✓ مجمع عمومی عادی صالحیت عام و مجمع عمومی فوق العاده صالحیت خاص دارد.
✓ مجمع عمومی عادی بر ۲قسم است:
❖ مجمع عمومی عادی به طور سالیانه که هر سال در موعد مقرر در اساسنامه ذکر می شود.
❖ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در مورد لزوم خارجاز موعد مقرر در اساسنامه تشکیلمی شود.
تنها تفاوت ایندو مجمع از لحاظ زمان تشکیل است و از لحاظ صالحیت تفاوتی ندارد.
حقوق مالکیت فکری
مهمترین تفاوت حقوق مالکیت فکری با مالکیت سنتی، در غیرمادی بودن
موضوع مالکیت فکری است؛
بنابراین در اثر حوادث طبیعی از بین نمی رود ولی به راحتی قابل سرقت، تکثیر و کپی برداری است.
مالکیتفکریبه۲ دستهتقسیممیشود:
-۱ مالکیت ادبی و هنری
از قبیل تالیفکتاب، آثار سینمایی، موسیقی و نرم افزارهای رایانه ای
-۲ مالکیت صنعتی
از قبیلاختراع،طرحصنعتی،ناموعالمتتجاریونشانهایجغرافیایی
مجموعه ای از حقوق
انحصاری و غالبا
موقتی که به
پدیدآورنده یا
صاحب یک محصول
فکری اعطا می شود.
در حوزه مالکیت ادبی ایران به هیچ کنوانسیون بین المللی نپیوسته است؛
به همین دلیل عمال ایران از آثار خارجی)آثاری که برای اولین بار در خارج از ایران منتشر شده اند( حمایتنمی کند!
واینآثار اعماز فیلم،کتابیانرمافزار به راحتیبدونممنوعیتقانونیدر ایرانکپیمیشوند؛
اما آثار داخلی )آثاری که اولین بار در ایران منتشر شده اند( تحت حمایت قانون زیر قرار داشته و حتی متخلف و ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری، تحت شرایطی مجرم شناخته می شود.
-۱ قانون حمایتحقوق مولفان،مصنفانو هنرمندان)مصوب )۱۳۴۸
-۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی )مصوب )۱۳۵۲
-۳ برخالفحمایت از حقوق پدیدآورندگاننرم افزارهای رایانه ای )مصوب)۱۳۷۹
فکریمالکیتحقوق
برخالف حوزه مالکیت ادبی، ایران تقریبابه بیشتر کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوقمالکیت صنعتی پیوسته است از قبیل
• کنوانسیون پاریس)به عنوان مهمترین کنوانسیون(
• مادرید )راجع به عالمت تجاری(
• لیسبون)راجع به نشان جغرافیایی(
• و معاهده همکاری در زمینه ثبت اختراع .)PCT(
در حوزه طرح صنعتی، ایران به معاهده الهه نپیوسته است؛ بنابراینامکان تقاضای ثبت بین المللیطرح صنعتی وجود ندارد؛
و متقاضیان ایرانی باید براساس کنوانسیون پاریس به صورت موردی و جداگانه درخواست ثبت در کشورهای عضو کنوانسیون پاریسراطرحکنند.
جنبه مادی مالکیت معنوی اصوال موقت است؛ مثال حقوق مادی پدیدآورندگان:
• تالیفکتاب: ۵۰ سال از تاریخ مرگ آخرین نویسنده
• ترجمه کتاب: ۳۰ سال از تاریخ مرگ آخرین مترجم است
• آثار سینمایی و عکاسی:۳۰ سال از تاریخ نشر یا عرضه
• نرم افزارهای رایانه ای: ۳۰سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار
• اختراع:۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه
• طرح صنعتی:۱۵ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه
• عالمت تجاری: ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ولی کرارا قابل تمدید است؛ بنابراین عالمت تجاری استثنائا قابلیت دائمی
بودن را دارد.
https://ipm.ssaa.ir/
حقوق تجارت
الکترونیک
• قانون تجارت الکترونیکی ایران
• قانون جرائم رایانه ای
• قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان
نرم افزارهای رایانه ای
۶۰
ساختار
سازمانی
کسب و کار
چارچوب BS2PE
چارچوب مدل کسب و کار، سیستمها، افراد و محیط
✓ بررسی رابطه بین راهبرد مدل کسب و کار
✓ ساختار سازمان که می باید اجرا کننده مدل کسب وکار باشد،
✓ سیستم هایی که متمم ساختار هستند
BS2PE
✓ و افرادی که باید فعالیتها را انجام دهند

مدل کسب و کار یک بنگاه؛
بهمامی گویدمیخواهد چهفعالیت هاییرا در چه زمانی وچگونه انجامدهد؛
ساختار بنگاه؛
نشان می دهد که چه کسی باید به چه کسی گزارش دهد و چه کسی مسئول چه فعالیتی است…
در تصمیم سازی در مورد اینکه برای اجرای مدل کسب وکار چه ساختاری بهترین نوع است، الزم است دو هدف ابتدایی از ساختار را در ذهن خود داشته باشیم:
– تمایز )و یکپارچگی در ساختار(
تفکیک مناسبات و مسئولیت ها بسیار مهم است اما برای موفقیت و کارایی و تاثیر بیشتر الزم ایت تا کارکردهای مختلف بنگاه با هم تعامل داشته باشند.
– هماهنگی
۶۳
انواع ساختارهای
ساختار وظیفه ای
ساختار چندبخشی
ساختار ماتریسی
ساختار پروژه ای
ساختار شبکه ای
کارکنان براساس وظیفه ای که انجام میدهند سازمان دهی می شوند.
• تعداد افرادی که به صورت مستقیم به یک مدیر
گزارش می دهند گستره کنترل مدیر
و
• تعداد سطوح مدیریت در بنگاه عمق سلسله مراتب را نشان می دهند.
مزایا و معایب
(۱ رشد و انباشتگی دانش و مهارت های کارکردی در ساختارهای وظیفه ای محتمل تر است.
(۲ کارکنان براساس وظیفه سازمان دهی می شوند؛ بنابراین در انجام فعالیت های اصلی و وظایف محوله متخصص می شوند.
(۱ بنگاه های بزرگ که تعداد زیادی واحدهای وظیفه ای دارند می توانند مدیران ارشد را با چالش هایی روبرو کنند.
۲( از آنجا که گروه های وظیفه ای به شکل فیزیکی و ظاهری از هم مجزا هستند، برقراری ارتباطات برون سازمانی و بین دپارتمانی در آنها بسیار سخت است.
۳( دپارتمان های وظیفه ای ممکن است اهدافی را دنبال کنند که سازگار و همراستا برای همکاری با سایر دپارتمان ها و وظایف نباشند.
۶۶

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.