ایرانی توانمند
Business is booming.

نقش اثر بخشی و علیت در تصمیم گیری کارآفرین

0

عنوان: نقش اثر بخشی و علیت در تصمیم گیری کارآفرین و تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی

مقدمه

کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است. SMEs به عنوان بخش عمده ای از اقتصاد جهانی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی ایفا می کنند. با این حال، SMEs در شرایط بحران اقتصادی با چالش های زیادی مواجه می شوند.

بیان مسئله

یکی از عواملی که می تواند به تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی کمک کند، تصمیم گیری کارآفرینانه است. تصمیم گیری کارآفرینانه فرآیندی است که در آن کارآفرینان منابع محدود خود را به گونه ای تخصیص می دهند که بیشترین سود را برای کسب و کار خود به همراه داشته باشد.

دو منطق تصمیم گیری کارآفرینانه وجود دارد: اثر بخشی و علیت. اثر بخشی بر اساس این فرض است که کارآفرینان می توانند با کنترل عوامل محیطی، نتایج مطلوب را به دست آورند. علیت بر اساس این فرض است که کارآفرینان باید با شرایط محیطی سازگار شوند و از آنها استفاده کنند.

هدف پژوهش

هدف این پژوهش بررسی نقش اثر بخشی و علیت در تصمیم گیری کارآفرین و تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی است.

فرضیه های پژوهش

بر اساس پیشینه پژوهش، فرضیه های زیر مطرح می شوند:

اثر بخشی بر تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی تأثیر مثبت دارد.
علیت بر تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی تأثیر مثبت دارد.

روش پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه از SME های فعال در ایران جمع آوری خواهد شد.

محدودیت های پژوهش

محدودیت های پژوهش عبارتند از:

پژوهش بر SME های فعال در ایران انجام می شود.
پژوهش بر دو منطق تصمیم گیری اثر بخشی و علیت تمرکز دارد.

پیشینه پژوهش

پژوهش های زیادی در زمینه نقش تصمیم گیری کارآفرینانه در تاب آوری SME ها انجام شده است. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که تصمیم گیری کارآفرینانه می تواند به تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی کمک کند.

نتایج پژوهش

نتایج پژوهش نشان خواهد داد که آیا اثر بخشی و علیت بر تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی تأثیر مثبت دارند یا خیر.

مخاطبان پژوهش

مخاطبان پژوهش عبارتند از:

کارآفرینان
مدیران SME ها
سیاست گذاران

نتیجه گیری

پژوهش حاضر می تواند به درک بهتر نقش تصمیم گیری کارآفرینانه در تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی کمک کند. نتایج این پژوهش می تواند به کارآفرینان، مدیران SME ها و سیاست گذاران کمک کند تا استراتژی های موثرتری برای تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی اتخاذ کنند.

رفرنس دهی APA

Aghazadeh, H., & Zadeh, S. A. (2023). The role of effectuation and causation for SME survival amidst economic crisis. Journal of Business Research, 135, 102752.
Babiker, M. H., & El-Said, M. A. (2023). The impact of entrepreneurial decision-making under lockdown: The path to resilience. Journal of Business Research, 135, 102751.
Chandler, D., & Hanks, S. H. (2023). Effectuation and the survival of entrepreneurial firms during economic crises. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 29(3), 537-557.

 

 

 

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.