ایرانی توانمند
Business is booming.

نقش اثربخشی و علیت در تصمیم گیری کارآفرینانه و تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی

0

عنوان: نقش اثربخشی و علیت در تصمیم گیری کارآفرینانه و تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی

مقدمه

کارآفرینی فرآیندی است که در آن افراد با شناسایی فرصت و بسیج منابع، کسب و کار جدیدی را ایجاد می کنند. کارآفرینی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. SMEs به عنوان بخش عمده ای از اقتصاد جهانی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی ایفا می کنند.

تاب آوری

تاب آوری توانایی یک سیستم یا سازمان برای حفظ عملکرد خود در برابر شوک ها و چالش ها است. تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد.

تصمیم گیری کارآفرینانه

تصمیم گیری کارآفرینانه فرآیندی است که در آن کارآفرینان منابع محدود خود را به گونه ای تخصیص می دهند که بیشترین سود را برای کسب و کار خود به همراه داشته باشد. تصمیم گیری کارآفرینانه می تواند به تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی کمک کند.

منطق تصمیم گیری

دو منطق تصمیم گیری کارآفرینانه وجود دارد: اثربخشی و علیت.

اثربخشی بر اساس این فرض است که کارآفرینان می توانند با کنترل عوامل محیطی، نتایج مطلوب را به دست آورند. کارآفرینان اثربخش به دنبال شناسایی فرصت ها و استفاده از آنها برای ایجاد کسب و کار جدید هستند.

علیت بر اساس این فرض است که کارآفرینان باید با شرایط محیطی سازگار شوند و از آنها استفاده کنند. کارآفرینان علیت به دنبال شناسایی منابع موجود و استفاده از آنها برای ایجاد کسب و کار جدید هستند.

پژوهش های پیشین

پژوهش های زیادی در زمینه نقش تصمیم گیری کارآفرینانه در تاب آوری SME ها انجام شده است. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که تصمیم گیری کارآفرینانه می تواند به تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی کمک کند.

فرضیه های پژوهش

بر اساس پیشینه پژوهش، فرضیه های زیر مطرح می شوند:

اثربخشی بر تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی تأثیر مثبت دارد.
علیت بر تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی تأثیر مثبت دارد.

روش پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه از SME های فعال در ایران جمع آوری خواهد شد.

نتیجه گیری

پژوهش حاضر می تواند به درک بهتر نقش تصمیم گیری کارآفرینانه در تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی کمک کند. نتایج این پژوهش می تواند به کارآفرینان، مدیران SME ها و سیاست گذاران کمک کند تا استراتژی های موثرتری برای تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی اتخاذ کنند.

تغییرات پیشنهادی

با توجه به اطلاعات موجود در مقالات موجود در Google Drive، پیشنهاد می شود موارد زیر در پروپزال حاضر مورد بررسی قرار گیرند:

در بخش پیشینه پژوهش، به بررسی دقیق تر دو منطق تصمیم گیری اثربخشی و علیت پرداخته شود.

در بخش فرضیه های پژوهش، فرضیه های جدیدی بر اساس یافته های پژوهش های موجود پیشنهاد شود.

در بخش روش پژوهش، از روش های آماری مناسب برای تحلیل داده ها استفاده شود.

پیشنهادات برای پژوهش های بعدی

پژوهش های بیشتری در زمینه نقش تصمیم گیری کارآفرینانه در تاب آوری SME ها در شرایط بحران اقتصادی انجام شود.
پژوهش های بیشتری در زمینه تأثیر عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر تصمیم گیری کارآفرینانه در شرایط بحران اقتصادی انجام شود.
پژوهش های بیشتری در زمینه تأثیر تصمیم گیری کارآفرینانه بر عملکرد SME ها در شرایط بحران اقتصادی انجام شود.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.