ایرانی توانمند
Business is booming.

تأثیر تصمیم گیری کارآفرینانه بر تاب آوری کسب و کار در شرایط غیرپایدار

2

عنوان: تأثیر تصمیم گیری کارآفرینانه بر تاب آوری کسب و کار در شرایط غیرپایدار
بیان مسئله
در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش پویایی و عدم قطعیت محیط کسب‌وکار، مسئله تاب‌آوری کسب‌وکار در شرایط غیرپایدار، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تاب‌آوری کسب‌وکار، توانایی کسب‌وکار برای جذب و نگه‌داشتن فشار و استرس، بهبود عملکرد پس از بحران‌های اساسی و شکوفایی مجدد پس از تغییر شرایط است.
چالش ها و تهدیدات محیطی
کسب‌وکارها در محیط‌های غیرپایدار با چالش‌ها و تهدیدات مختلفی مواجه هستند. این چالش‌ها و تهدیدات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
تغییرات فناوری
تغییرات جمعیتی
تغییرات سیاسی و اقتصادی
تغییرات اجتماعی و فرهنگی
حوادث طبیعی و غیرطبیعی
اهمیت تصمیم گیری کارآفرینانه
تصمیم گیری کارآفرینانه، فرآیندی است که کارآفرینان برای تعیین مسیر آینده کسب و کار خود از آن استفاده می کنند. تصمیم گیری کارآفرینانه می تواند تأثیر مهمی بر تاب آوری کسب و کار داشته باشد.
رویکردهای تصمیم گیری کارآفرینانه
دو رویکرد اصلی تصمیم گیری کارآفرینانه وجود دارد:
علت گرایی
اثربخشی
علت گرایی رویکردی است که بر عوامل کنترلی و پیش‌بینی‌پذیر تأکید می‌کند. در این رویکرد، کارآفرینان از اطلاعات موجود برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌کنند و سپس تصمیماتی می‌گیرند که به آنها کمک می‌کند تا به اهداف خود دست یابند.
اثربخشی رویکردی است که بر عوامل غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش‌بینی تأکید می‌کند. در این رویکرد، کارآفرینان از منابع موجود برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کنند، حتی اگر عوامل خارجی غیرقابل پیش‌بینی باشند.
یافته های مطالعات قبلی
مطالعات قبلی نشان داده اند که هر دو رویکرد علت گرایی و اثربخشی می توانند بر تاب آوری کسب و کار تأثیر بگذارند. با این حال، مطالعات نشان داده اند که اثربخشی تأثیر مثبت بیشتری بر تاب آوری کسب و کار دارد.
محدودیت های مطالعات قبلی
مطالعات قبلی در این زمینه دارای محدودیت هایی هستند. به عنوان مثال، بسیاری از این مطالعات بر روی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام شده‌اند. همچنین، بسیاری از این مطالعات در کشورهای توسعه‌یافته انجام شده‌اند.
پرسش های تحقیق
با توجه به یافته های مطالعات قبلی، پرسش های تحقیق این پژوهش به شرح زیر است:
تاثیر تصمیم گیری کارآفرینانه بر تاب آوری کسب و کار در شرایط غیرپایدار چیست؟
آیا اثربخشی تأثیر مثبت بیشتری بر تاب آوری کسب و کار در شرایط غیرپایدار دارد؟
آیا تأثیر تصمیم گیری کارآفرینانه بر تاب آوری کسب و کار در شرایط غیرپایدار در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه متفاوت است؟
فرضیه های تحقیق
بر اساس پرسش های تحقیق، فرضیه های تحقیق این پژوهش به شرح زیر است:
تصمیم گیری کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر تاب آوری کسب و کار در شرایط غیرپایدار دارد.
اثربخشی تأثیر مثبت بیشتری بر تاب آوری کسب و کار در شرایط غیرپایدار دارد.
تأثیر تصمیم گیری کارآفرینانه بر تاب آوری کسب و کار در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه متفاوت نیست.
روش تحقیق
این پژوهش یک مطالعه توصیفی خواهد بود که از روش پیمایشی استفاده خواهد کرد. نمونه آماری این پژوهش از SME های فعال در ایران تشکیل خواهد شد.
ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه خواهد بود. پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد عوامل زیر خواهد بود:
تصمیم گیری کارآفرینانه
تاب آوری کسب و کار
نتیجه گیری
این پژوهش به بررسی تأثیر تصمیم گیری کارآفرینانه بر تاب آوری کسب و کار در شرایط غیرپایدار در ایران می پردازد. یافته های این پژوهش می تواند برای کمک به SME ها در بهبود تاب آوری خود در شرایط غیرپایدار مفید باشد.

 

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.