ایرانی توانمند
Business is booming.

تأثیر تصمیم گیری کارآفرینانه بر انعطاف پذیری

0

عنوان: تأثیر تصمیم گیری کارآفرینانه بر انعطاف پذیری و بقای کسب و کارهای کوچک در دوران بحران

مقدمه

کسب و کارهای کوچک (SME) بخش مهمی از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال و نوآوری ایفا می کنند. با این حال، SME ها همچنین در برابر بحران ها آسیب پذیرتر از کسب و کارهای بزرگ هستند. در دوران بحران، SME ها ممکن است با چالش هایی مانند کاهش تقاضا، افزایش هزینه ها و عدم اطمینان مواجه شوند.

تصمیم گیری کارآفرینانه نقش مهمی در انعطاف پذیری و بقای SME ها دارد. تصمیم گیری کارآفرینانه فرآیندی است که کارآفرینان برای تعیین مسیر آینده کسب و کار خود از آن استفاده می کنند. دو رویکرد اصلی به تصمیم گیری کارآفرینانه وجود دارد: علت گرایی و اثربخشی.

علت گرایی رویکردی است که بر عوامل کنترلی و پیش بینی پذیر تأکید می کند. در این رویکرد، کارآفرینان از اطلاعات موجود برای پیش بینی آینده استفاده می کنند و سپس تصمیماتی می گیرند که به آنها کمک می کند تا به اهداف خود دست یابند.

اثربخشی رویکردی است که بر عوامل غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش بینی تأکید می کند. در این رویکرد، کارآفرینان از منابع موجود برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند، حتی اگر عوامل خارجی غیرقابل پیش بینی باشند.

مطالعات قبلی

دو مطالعه اخیر نشان داده اند که تصمیم گیری کارآفرینانه تأثیر مهمی بر انعطاف پذیری و بقای SME ها دارد.

در مطالعه اول، [۱]، محققان تأثیر علت گرایی و اثربخشی را بر انعطاف پذیری کسب و کارهای کوچک ایتالیایی در دوران همه گیری COVID-19 بررسی کردند. آنها دریافتند که علت گرایی به طور مستقیم بر آمادگی و انعطاف پذیری تأثیر می گذارد، در حالی که اثربخشی به طور مستقیم بر چابکی و انعطاف پذیری تأثیر می گذارد. علاوه بر این، علت گرایی به طور غیرمستقیم بر انعطاف پذیری از طریق آمادگی تأثیر می گذارد و اثربخشی به طور غیرمستقیم بر انعطاف پذیری از طریق چابکی تأثیر می گذارد.

در مطالعه دوم، [۲]، محققان تأثیر علت گرایی بر بقای کسب و کارهای کوچک روسی در دوران بحران اقتصادی بررسی کردند. آنها دریافتند که علت گرایی احتمال بقای شرکت را در محیط بحرانی نامشخص کاهش می دهد، در حالی که اثربخشی شانس بقا را صرف نظر از وضعیت محیط افزایش می دهد.

فرضیه

بر اساس مطالعات قبلی، فرضیه این تحقیق این است که تصمیم گیری کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر انعطاف پذیری و بقای کسب و کارهای کوچک در دوران بحران دارد.

روش تحقیق

این تحقیق یک مطالعه توصیفی خواهد بود که از روش پیمایشی استفاده خواهد کرد. نمونه آماری این تحقیق از SME های فعال در ایران تشکیل خواهد شد.

ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه خواهد بود. پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد عوامل زیر خواهد بود:

تصمیم گیری کارآفرینانه
انعطاف پذیری
بقا

محدودیت ها

این تحقیق دارای محدودیت هایی است، از جمله:

نمونه محدود
عدم کنترل تمام عواملی که ممکن است بر انعطاف پذیری و بقای SME ها تأثیر بگذارند

نتیجه گیری

این تحقیق به بررسی تأثیر تصمیم گیری کارآفرینانه بر انعطاف پذیری و بقای کسب و کارهای کوچک در دوران بحران می پردازد. یافته های این تحقیق می تواند برای کمک به SME ها در بهبود انعطاف پذیری و بقای خود در دوران بحران مفید باشد.

منابع

[۱] [Pisano, G., & Bucciarelli, M. (2022). The role of causation and effectuation in entrepreneurial decision-making under lockdown: The path to resilience for Italian SMEs. Journal of Small Business Management, 60(4), 1081-1103.]

[۲] [Bogachev, V., & Kuznetsova, E. (2022). The role of causation for effectuation of SME survival amidst economic crisis. Journal of Business Research, 136, 275-283.]

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.