Business is booming.
صفحه آرشیو

نحوه استفاده از اسپری سالبوتامول

اسپری های تنفسی

در اینجا با اسپری هایی آشنا می شویم که در ایران موجود است. مطالب زیر بر گرفته از British Thoracic Guidline و…