Business is booming.
صفحه آرشیو

اسپری سالبوتامول کورتون دارد

اسپری های تنفسی

در اینجا با اسپری هایی آشنا می شویم که در ایران موجود است. مطالب زیر بر گرفته از British Thoracic Guidline و…