ایرانی توانمند
Business is booming.

ﺑﺎزارﻳﺎﺑی از طریق رسانه های اجتماعی

0 45

ﺑﺎزارﻳﺎﺑی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻏﺎز می‌ﺷﻮد. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ اﻳﺠﺎد می‌ﻛﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ﻓﺮﺻﺘی می‌ﺳﺎزد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻳﺪ. رﻓﺘﺎر ﺧﻮب در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻠﻴﺪی‌ترین ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ‌ای ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺖ‌ها و ﺳﺎزﻣﺎن‌ها از ﻗﻠﻢ می‌اﻧﺪازﻧﺪ، ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ‌ها و ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﮔﻤﺎن می‌ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﺪن در ﻳک ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋی، می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺎﻟی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی دﺳﺖﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ می‌ﺷﻮد و از ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ می‌ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر را داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻳک ﺷﺒﻪاﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﺗﻼش ﻣﺪاوم و اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی دارد. اﻳﺠﺎد ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ‌ای ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮ را درﮔﻴﺮﻛﻨﺪ و ﻧﻈﺮ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌های اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ (ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ) ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛﻨﺪ، اﺻﻠی‌ترین ﻛﻠﻴﺪ اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺷﺮﻛﺘی ﻧﻤی ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳک ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺷﻬﺮت ﻣﻨﻔی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋی، از ﺷﻬﺮت ﻣﺜﺒﺖ آن ﺿﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﺻﻼ وارد اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ‌ها ﻧﺸﻮد. اﺷﺘﺮاک ﻣﺤﺘﻮا و اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮ در ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧی ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘی اﮔﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ، درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم اﻋﺘﺒﺎر آن ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺠﺎزی از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر را می‌ﺗﻮان ﺑﺎﻣﺮاﻗﺐ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻮدن ﺣﻔﻆ ﻛﺮد. اﺻﻞ ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋی، اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻮدن اﺳﺖ و آدم ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﮕﺎن ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد. اﮔﺮ ﺷﺮﻛﺘی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ‌اش ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻛﻨﺪ. از اﻳﻦ رو ﻧﻤی‌ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋی وارد ﺷﺪ و ﺻﻔی ازﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را دﻳﺪ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﻣﻌﻨی ﺗﻨﻬﺎﻳی ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻔﺤﻪ‌ﻫﺎی دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ‌های اﺻﻠی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﻳﺎﺑی ﭼﻴﺴﺖ. از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋیﻣﻨﺎﺳﺒی را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف را در ﺧﻮد دارد. ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋیاز ﻧﻈﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰاﻓی ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﺮداﺧﺖ می‌ﺷﻮد، زﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧی از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی در بازاریابی
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑی دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن(فرد به فرد)
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑی
ﺑﺎزارﻳﺎﺑی ﻋﻤﻮﻣی
اﻳﺠﺎد اﻳﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ
ﺧﺪﻣﺎت به ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن (ارتباط، مشاوره، خدمات پس از فروش و …)
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣی
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی
ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪد و اﻛﺜﺮا ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫی از ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺮﻧﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وب ﺳﺎﻳﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻫﺪف
راه‌های ورود و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی
۱. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺮﻫﺎی عمدتا تعامل و اختصاصی برای گروه یا مخاطب خاص
۲. وﺑﻼگ ﻫﺎ
۳. ﺗﺸﻜﻴﻞ و مدیریت و راهبری ﮔﺮوه ﻫﺎ
۴. ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣطالب و ﻓﻴﻠﻢ‌های ﺧﺒﺮی جذاب
۵. اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﻳل به نام ﺷﺮﻛﺖ / برند
۶. ارﺳﺎل وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎرﺑﺮان
ﻫﺸﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺘﺪاول در ﺑﺎزارﻳﺎﺑی ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی
۱ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎﻗﺺ
ﺑﺮای ﻳک ﺷﺮوع ﺧﻮب و ﻳک ﺟﻬﺶ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر آنلاﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه داد ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه، ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ راﺣﺘی ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﻬﻤی ﻛﻪ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑی ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎمﺷﻮد، ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ در وب ﺳﺎﻳﺖ‌ها می‌ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اوﻟﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺴﻮب می‌ﺷﻮد. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص واﻗﻌی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻳک ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ در واﻗﻊ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن می‌ﺳﺎزد.
۲ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺤﺘﻮا و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه را از ﺷﺮﻛﺖ دور می‌ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺎرﺑﺮی رﺳﺎﻧﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪداﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮ ﻛﺮد. ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺷﺮﻛﺖ را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ. اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﻣﺤﺘﻮاﻳی ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔی در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺮار داد.
۳ اﺳﭙﻢ ﻛﺮدن
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎم‌های ﺗﻜﺮاری از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧی ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را دﻧﺒﺎل می‌ﻛﻨﻨﺪ، ارﺳﺎل ﺷﻮد. زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳک آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ از ارﺳﺎل اﺳﭙﻢ ﺧﻮدداری ﺷﻮد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎرﺑﺮی در ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ درآﻣﺪه و ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣیﺷﻮد.
۴ ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼی از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼی را ﻧﺒﺎﻳﺪ وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻢ ﺷﺮﻛﺖ و از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖ‌های ﺗﺠﺎریﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آن ﺷﻮد.
۵ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺎرﺑﺮی در ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻴﺞ ﺷﺪن ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑی ﺑﺎﻳﺴﺘی ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧی آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
۶ ارﺗﺒﺎط و دوﺳﺘی ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑی رﺑﻂ و ﻛﺎرﺑﺮ‌های ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﺗﺠﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎر اﺿﺎﻓی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر آنلاﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ می‌ﺷﻮد. ﺑﺮﺧی از ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳی رﻗﺒﺎ و ﺳﺮﻗﺖ اﻳﺪه‌ها اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑی ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻫﻨﮕﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﺮد.
۷ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا
ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎرﺑﺮی، ﺑﺎﻋﺚ می‌ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ‌ها ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﻌﻠی و آﻳﻨﺪه ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ‌ها ﺑﺎﻳﺴﺘی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎن، اﻓﺮاد را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد و ﺻﺪاﻗﺖ در آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۸ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ از ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی
اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه در اﻣﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑی آنلاﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی می‌ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی‌های ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. زﻳﺮا ﺑﺎزارﻳﺎﺑی ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻳﻨﺘﺮﻧﺘی ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻓی ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
ﺑﺎزارﻳﺎﺑی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻳﻜی از راه‌های ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ‌های ارﺗﺒﺎﻃی و اﻃﻼﻋﺎﺗی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜی و دﻧﻴﺎیﻣﺠﺎزی ﺑﻪ روی ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﮔﺸﻮده اﺳﺖ. ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌های ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎیﻗﻮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌های ﺑﺎزارﻳﺎﺑی ﺷﺮﻛﺖ‌ها ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ، وﺑﻼگ ﻫﺎ، ﺑﻨﺮﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘی، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﻘﺎﻻت و اﺧﺒﺎرﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮﺧی از راه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ورود و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﺑﺮﻧﺪ وﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻫﺪف می‌ﺷﻮد. ﺳﺮوﻛﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﺰاران و ﺣﺘی ﻣﻴﻠﻴﻮن‌ها ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻓﺮﺻﺖ‌های ﻣﻨﺎﺳﺒی را ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ‌ها ﺑﻮﺟﻮد می‌آورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻴﺎری و رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﺧﻮد، ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ای ﻛﻢ ﺑﺎزار‌های ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن زﻳﺎدی را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑی درﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﺴﺘﻠﺰم آﺷﻨﺎﻳی ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آﻧﻬﺎﺳ

امتیاز post

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.