ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

عمومی

دکتر رضا داوری اردکانی

رضا داوری اردکانی به عنوان فیلسوفی آگاه، صاحب خرد و اندیشه محسوب می‌شود که خود را در مواجهه با رویدادهای روز ایران…