ایرانی توانمند
Business is booming.

مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی یکی از نوابغ علم ریاضی و نخستین زنی بود که موفق به گرفتن بالاترین جایزه در ریاضیات موسوم به مدال…