ایرانی توانمند
Business is booming.

آبی شدن ۱۷ شهرستان

آمارها و نمودارهای جدید روند بستری و فوت ناشی از کرونا در استان‌های کشور مربوط به۱۹ تا ۲۵ شهریور (مقارن با هفته ۸۲…