ایرانی توانمند
Business is booming.

تحصیل در اتریش

در اتریش حدود 18 دانشگاه و 110 موسسه آموزشی وجود دارد و زبان ملی و رسمی تدریس در این دانشگاه ها آلمانی می باشد.…